Drepturile tale

În calitate de utilizator al Site-ului/Contului/Aplicației, ai următoarele drepturi, ce pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, cu privire la datele cu caracter personal pe care City Park Mall of Constanta le deține în raport cu tine:

Dreptul de acces – poți solicita confirmarea faptului că datele tale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către City Park Mall of Constanta, iar în caz afirmativ, poți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. În urma unei solicitări efectuate în acest sens, City Park Mall of Constanta va elibera și o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifată în funcție de costurile efective realizate de City Park Mall of Constanta,

Dreptul la rectificare – poți obține rectificarea datelor tale cu caracter personal inexacte, precum și completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare.

De asemenea, îți poți modifica oricând datele tale, prin secțiunea „Contul meu”, urmată de acțiunea de „Setări cont”, ai acces la setul său de date cu caracter personal, pe care îl poți modifica oricând.

Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – in situațiile reglementate expres de lege poți obține din partea City Park Mall of Constanta ștergerea respectivelor date. Astfel, poți solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal dacă:

 • datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • îți retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 • te opui prelucrării in temeiul dreptului la opoziție;
 • prelucrarea datelor tale cu caracter personal este nelegală;
 • datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine City Park Mall of Constanta.

Dreptul la restricționarea prelucrării– poți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite situații reglementate expres de lege, după cum urmează:

 • contești exactitatea datelor, pentru perioada în care City Park Mall of Constanta verifică exactitatea datelor in cauză;
 • prelucrarea este ilegală, și te opui ștergerii datelor;
 • daca ai nevoie de aceste date pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță, iar City Park Mall of Constanta nu mai are nevoie de aceste date;
 • te-ai opus prelucrării datelor cu caracter personal, pentru perioada în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților tale.

In aceste situații, cu excepția stocării, datele nu vor mai fi prelucrate.

Dreptul de a te opune prelucrării datelor cu caracter personal – te poți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării (inclusiv creării de profiluri) întemeiate pe interesul legitim al City Park Mall of Constanta sau, după caz, pe exercitarea de către City Park Mall of Constanta a unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea unei autorități publice cu care ar fi învestit City Park Mall of Constanta.

Materialele de promovare transmise prin mijloacele de comunicare electronică pot conține informații succinte referitoare la posibilitatea ta de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru efectuarea de activități de tip marketing direct. În cazul în care vei obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru efectuarea de activități de tip marketing direct, datele tale cu caracter personal nu vor mai fi folosite pentru aceste scopuri.

Dreptul de a obiecta la activitatea de marketing direct efectuată de către City Park Mall of Constanta este disponibil în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct se întemeiază pe (i) interesul legitim al City Park Mall of Constanta, sau (ii) pe relația contractuală existentă cu City Park Mall of Constanta și vizează produse similare celor deja contractate, și nu pe consimțământul transmis.

Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi datele cu caracter personal furnizate, într-un format structurat, care poate fi citit automat, si poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate direct de către tine către City Park Mall of Constanta, și numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate, și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul respectivei persoane,

Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor sale cu caracter personal de către City Park Mall of Constanta. Plângerea se va depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”),

Dreptul de a-ți retrage consimțământul – îți poți retrage, în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către City Park Mall of Constanta, în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă. Spre exemplu, un astfel de caz, îl constituie posibilitatea de ați retrage consimțământul pentru transmiterea de mesaje de marketing direct.

Astfel, vei avea posibilitatea să îți retragi consimțământul pentru primirea materialelor de marketing  direct de la City Park Mall of Constanta, prin următoarele modalități:

 • prin accesarea secțiunii ”Setări cont” din Aplicația A-HA!, Cont,
 • Prin transmiterea unui SMS/accesarea unui link, în funcție de instrucțiunile din respectivul SMS/e-mail,
 • Prin contactarea City Park Mall of Constanta, prin intermediul mijloacelor de comunicare prevăzute mai jos (i.e., poștă și e-mail).

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor City Park Mall of Constanta– în cazul în care City Park Mall of Constanta ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal și aceste decizii te afectează în mod semnificativ poți (a) obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (b) exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare, (c) obține explicații cu privire la decizia luata și (d) contesta respectiva decizie.

Aceste drepturi (mai puțin dreptul de a te adresa ANSPDCP, pe care îl poți exercita în condițiile stabilite de această autoritate – în acest sens poți consulta pagina web oficială www.dataprotection.ro) pot fi exercitate, oricând, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei scrisori/mesaj prin următoarele modalități :

 • Prin poștă, la adresa: Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, Sector 1, Bucuresti, Romania (in atenția NEPI Rockcastle);
 • Prin email, la adresa de email: Data.Protection@nepirockcastle.com;

În plus, la nivelul Grupului s-a numit un Ofițer pentru Protecția Datelor (”OPD”), care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal și de exercitarea drepturilor aferente protecției datelor. OPD-ul poate fi contactat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la următoarea adresă de poștă: Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, Sector 1, Bucuresti, Romania (in atenția NEPI Rockcastle) sau la următoarea adresă de e-mail data.protection@nepirockcastle.com.